Reference

ELSA Consulting dokáže pokrýt veškeré potřeby od původních studií až po výkresy tvaru či dílenskou dokumentaci. Vedle obvyklých typů zatížení jsou inženýři schopni posoudit konstrukce i na speciální typy jako jsou nárazy, výbuchy, rázy, seismicita

V oblasti statiky a dynamiky uplatňujeme mnohaleté zkušenosti a know-how podložené autorizací ČKAIT. Individualita každého posudku s důrazem na detail a profesionalita je naše cesta vedoucí na správné výsledky.

Inženýrské disiplíny

 • Budovy občanské výstavby
 • Haly občanské výstavby
 • Budovy pro bydlení
 • Haly pro výrobu a služby
 • Budovy pro výroby a služby
 • Nádrže a jímky
Reference ELSA Consulting

Rekonstrukce památníku odboje při VHÚ

Areál VHÚ v Praze na Žižkově byl vybudován ve funkcionalistickém stylu v letech 1927-1929. Soubor budov „Památníku odboje“ situovaných na úpatí Vítkova zahrnoval objekty archivu, správy a muzea

Předmětem dokumentace bylo provedení stavebních úprav na objektu památníku odboje při VHÚ v Praze. Především pak tyto stavební úpravy: zastřešení dvorany, vytvoření vestibulu v 1.PP a nových technických prostor, prodloužení vertikálního schodiště po celé výšce objektu, případný návrh vyztužení horizontálních stávajících konstrukcí, posudek nově navržených výtahových šachet.

Na základech schémat výztuže začaly být zpracovávány výkresy výztuže, které musí reagovat na aktuální stav historické konstrukce.

Památník odboje

Komplex bytových domů

Komplex bytových domů se vyznačuje společným podzemním podlažím pro 5 objektů. Podzemní podlaží je navrženo jako bílá vana. Vzhledem k velikosti je podzemní podlaží dilatováno.

Strop podzemního podlaží je lokálně zesílen do pásů, tak aby byl schopen smykově odolávat tíze horních pater, které vynáší.

Jedná se o stěnový systém s monolitickými stropy. Přáním klienta bylo co nejvíce využít zděných stěn, proto bylo jejich rozmístění optimalizováno vzhledem k pevnosti zdiva. V některých místech je zdivo nahrazeno betonovými pilíři či monolitickými stěnami.

Pro získání adekvátních vnitřních sil byl vytvořen 3D výpočtový model všech objektů. Model byl následně rozdělen na dilatační celky, tak aby jej bylo možno současnou výpočetní technikou vypočítat a vyhodnotit.

Komplex bytových domů

Technologické objekty pro výrobu mouky

Zpracovávaný rozsah čítal 28 objektů. Jednalo se především o objekty sil, výrobní a skladovací. Společným jmenovatelem bylo užití betonu jak ve formě monolitů, tak ve formě prefabrikátů pro halové objekty.

Zajímavostí bylo užití technologie šplhavého bednění pro výstavbu objektů sil. Výška stěn sil sahala až do výšky 40 m.

Další zajímavostí je způsob založení. Jelikož se jedná o velice složitou stavbu založenou na navážkách, bylo nutné užít hlubinného založení.

Pomocí 3D modelu byly kontrolovány a konfrontovány výstupy technologů a byly kontrolovány možné kolize se statickým řešením. Např. kolize trámů a výrobní technologie.

Komplex pro výrobu mouky

Hotel Plzeň

Hotel bude budován v nově vzniklé proluce v centru Plzně. Stavební jáma bude pažená záporově a pomocí kotev. Spodní stavba a patra do 4 NP budou realizovány jako monolitické konstrukce. Stropy jsou realizovány jako monolitické s průvlaky. Založení je uvažováno pilotové. Zajímavostí této stavby bylo umístění zakladače pro parkování vozidel. Jedna ze stěn dosahovala výšky 20 m a bylo nutné řešit vzpěr této stěny.

3D přístup

Model byl předán ve 3D. Tento model byl upraven pro potřeby numerického výpočtu. Výsledky ukázaly nutnost jiného rozmístění podpor. Tento závěr byl znovu předán zpět projekční kanceláři ve formě 3D modelů. U takto geometricky složitého projektu se ukázalo užití 3D přístupu jako nezbytnost

Analýza hotelu v Plzni
foto hotel v Plzni Analýza hotelu v Plzni

Technologické konstrukce - teplárna

V případě technologických konstrukcí je komunikace nad projektem složitá vzhledem k velkému množství různých nosníků, podpor, technologií a pomocných konstrukcí. Z uvedeného důvodu jsou projekty zpracovávány za využití 3D modelů. Investor tak obdrží přesné informace o polohách jednotlivých prvků a jejich přesném počtu a hmotnosti.

Samotné technologie jsou poměrně těžké. V tomto případě byl do konstrukce teplárny umístěn kotel o celkové hmotnosti 60 tun.

Teplárna

BD Pavlače

Bytový dům s využitím stávajícího prostoru

Bytový dům byl projektován ve stávající městské zástavbě. Velkému množství bytových jednotek odpovídaly i dvě podzemní patra pro parkování. Tato patra značně zvýšila požadavky na pažení stavební jámy.

Bytový dům byl projektován jako monolitická konstrukce. Tloušťka stropních desek byla navržena na 200 mm. Desky byly vyztuženy základním rastrem a přivyztuženy v místech větších napětí.

Charakteristika

 • Společné podlaží
 • ISO-nosníky
 • 2 podzemní podlaží
 • Proluka
 • Stavební jáma
BD

Projekce v blízkosti metra

Pro konstrukci nosných části domu bylo užito železobetonu. Nosný systém je tvořen stěnami, sloupy s hlavicemi a deskami. Výstavba v těsné blízkosti metra si vyžádala užití vibroizolace instalované v podzemních podlažích objektu.

BD2

stáhnout PDF Stáhněte si naše reference v PDF

To protect people, protect structure